Leabhraichean an T-Seann Tiomnaidh agus an Tiomnaidh Nuaidh; air an tarruing O Na Ceud Chanainigh Chum Gaidhlig Albannaich

Glasgow, Commun-Bhiobull Duthchail na H-Alba, 1945.

Octavo; blind-stamped black leather; ownership signature; an excellent copy.

Scotch Gaelic Bourgeois Bible.

Item #102990

Price (AUD): $110.00

See all items in Religion